Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Inspektor Ochrony Danych

Klauzula informacyjna dla klientów Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Opolu

W związku z realizacją obowiązku wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej RODO, Opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej informuje, że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, którego siedzibą jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
  w Opolu, ul. Mickiewicza 1, 45 – 367 Opole, zwany dalej: Administratorem.
 2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się
  z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych na adres email: iod@opole.wiih.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą  w celu  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi polegającej na ochronie interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa (art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. z art. 1 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej – Dz. U. z 2020 r. poz. 1706 ze zm.).
 4. Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym przez obowiązujące przepisy jest obligatoryjne w przypadku wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz realizacji zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. Pozostałe dane, podawane dobrowolnie (np. email lub nr telefonu) przetwarzane są na podstawie Pani/Pana zgody
  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 1. organy administracji publicznej i urzędy państwowe lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonującymi zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 2. podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Inspektoracie systemów informatycznych
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane oraz w celach archiwalnych przez okres zgodny z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 poz. 164 ze zm.).
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 3. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu, a w przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu.