Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statut

STATUT
Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Opolu

 

§ 1

  1. Wojewódzki Inspektorat inspekcji Handlowej w Opolu, zwany dalej „Inspektoratem” jest jednostką organizacyjną stanowiącą aparat pomocniczy Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zwanego dalej „Opolskim Wojewódzkim Inspektorem”, wchodzącą w skład zespolonej administracji rządowej w województwie opolskim, działającą w formie jednostki budżetowej.
  2. Inspektorat zapewnia realizację zadań Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora określonych w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1063) na terenie województwa opolskiego.

 

§ 2

  1. Inspektoratem kieruje Opolski Wojewódzki Inspektor przy pomocy Zastępcy oraz kierowników komórek organizacyjnych.
  2. Zakres czynności osób wymienionych w ust. 1 ustala Opolski Wojewódzki Inspektor.
  3. Opolski Wojewódzki Inspektor może upoważnić osoby wymienione w ust. 1, a także innych pracowników Inspektoratu do podejmowania decyzji w określonych sprawach w jego imieniu.
  4. Upoważnienie o którym mowa w ust. 3 wymaga formy pisemnej

 

§ 3

Siedzibą Inspektoratu jest miasto Opole.

 

§ 4

Przy Opolskim Wojewódzkim Inspektorze działa Stały Sąd Polubowny utworzony i funkcjonujący na podstawie odrębnych przepisów, umów i regulaminów

 

§ 5

Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Inspektoratu ustalony przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora i zatwierdzony przez Wojewodę Opolskiego.

 

Do pobrania:
PDFZarządzenie i statut WIIH Opole (575,17KB)