Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przekazanie zbędnych składników majątku w 2023 r.

BA.2613.1.2023                                                                                                                               Opole, 04.04.2023 r.

 

Według rozdzielnika

 

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

W WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE INSPEKCJI HANDLOWEJ W OPOLU

      Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 998) Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu informuje o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego przeznaczonego do nieodpłatnego przekazania, darowizny lub sprzedaży, wg tabeli 1.

Tabela 1. Wykaz składników majątku ruchomego przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania, darowizny lub sprzedaży na podstawie protokołu komisji ds. oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego w WIIH Opole.

Lp.

Nazwa składnika

Nr inwentarzowy

Wartość inwentarzowa (w zł)

Średnia wartość rynkowa (w zł)

Stan techniczny.

Ocena przydatności  składnika rzeczowego majątku ruchomego

1.

Samochód osobowy

57/1

36 730,50 zł

 

 

 

 

 

 

13 798,00 zł

wycena  z wyszukiwarki  wyceny samochodu on-line Omnipret z 21.03.2023r,

https://omnipret.
com/pl/rpl/repor
ts/v/chevrolet/av
eo#report_1642

Marka, typ, model:

Chewrolet,KLAS, Aveo 4DR

- Nr rejestracyjny: OP 0441A

-Rodzaj:  Samochód osobowy

- Nr nadwozia VIN :

KL1SF69D9BB240407

- Rok produkcji: 2011

- Pojemność silnika : 1206 ccm

- Moc silnika: 62  kW

- Przebieg (km): 149 300

- Rodzaj paliwa: Pb/LPG

- Badania techniczne: ważne do 16.09.2023r.

- Stan techniczny: adekwatny do przebiegu i okresu eksploatacji, uszkodzone ogrzewanie.

  1. Zagospodarowanie zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego odbywa się:

a) zgodnie z § 38 Rozporządzenia przez nieodpłatne przekazanie na czas oznaczony lub nieoznaczony jednostce sektora finansów publicznych lub państwowej osobie prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych,
b) zgodnie z § 39 Rozporządzenia przez przekazanie w formie darowizny - o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w lit.a - na rzecz:
• jednostek sektora finansów publicznych lub państwowych osób prawnych, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych;
• jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, niebędących jednostkami sektora finansów publicznych oraz fundacji lub organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych,

 

  1. Jednostki wymienione w §38 Rozporządzenia, zainteresowane otrzymaniem składników majątku ruchomego wymienionych w niniejszym ogłoszeniu w formie nieodpłatnego przekazania, proszone są o składanie pisemnych wniosków. Wnioski lub oferty, o których mowa powyżej, należy kierować do Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej. Wnioski należy składać osobiście, poprzez ePUAP nr skrzynki /WIIHOpole/skrytkaESP lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu)
    do 14.04.2023 r. do godz. 15.00, do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Opolu, ul. Mickiewicza 1, 45¬367 Opole. Wnioski muszą zawierać:

a) nazwę, siedzibę i adres jednostki sektora finansów publicznych lub państwowej osoby prawnej występującej o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku
b) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego dotyczy wniosek;
c) oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym;
d) zobowiązanie do pokrycia wszelkich kosztów związanych z nieodpłatnym przekazaniem;
e) uzasadnienie.

  1. Podmioty wymienione w §39 Rozporządzenia, zainteresowane nabyciem składników majątku ruchomego wymienionych w  niniejszym  ogłoszeniu  w formie  darowizny,  proszone  są o składanie pisemnych wniosków. Wnioski lub oferty, o których mowa powyżej należy kierować do Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej. Wnioski należy składać osobiście, poprzez ePUAP nr skrzynki /WIIHOpole/skrytkaESP lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu) do  14.04.2023 r. do godz. 15.00, do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Opolu, ul. Mickiewicza 1, 45¬367 Opole. Wnioski muszą zawierać:

a) nazwę, siedzibę i adres zainteresowanego podmiotu;
b) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;
c) oświadczenie zainteresowanego podmiotu, że składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym;
d) zobowiązanie zainteresowanego podmiotu do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny;
e) wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego przez podmiot wnioskujący o darowiznę;
f) uzasadnienie, w tym uzasadnienie potrzeb zainteresowanego podmiotu;
g) na żądanie Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej zainteresowany podmiot przekazuje statut albo inny dokument określający jego organizację oraz przedmiot działalności.

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie zapoznania się ze stanem przedmiotu, jego obejrzeniem oraz do kontaktów w sprawie wniosków jest Bożena Kot, Główny Księgowy WIIH Opole, tel. 774426471, email

Pisemne wnioski, które wpłyną po terminie pozostaną w aktach sprawy bez otwarcia.

W przypadku, gdy co najmniej dwa podmioty wymienione w §38 ust.1 Rozporządzenia będą zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem, o przydziale składnika majątku ruchomego decydują:

a) kolejność wpływu wniosku do inspektoratu,
b) analiza wniosku co do uzasadnionych potrzeb i planowanego sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego przez podmiot wnioskujący,
c) komisja powołana przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.

W przypadku, gdy co najmniej dwa podmioty wymienione w §39 ust.1 Rozporządzenia będą zainteresowane nabyciem w formie darowizny, o przydziale składnika majątku ruchomego decydują:

a) kolejność wpływu wniosku do inspektoratu,
b) analiza wniosku co do uzasadnionych potrzeb i planowanego sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego przez podmiot wnioskujący,
c) komisja powołana przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.

Odbiór składnika majątkowego następuje po podpisaniu stosownych dokumentów i na koszt podmiotu, któremu zostaną przekazane składniki majątku ruchomego.

 

Opolski Wojewódzki Inspektor
Inspekcji Handlowej

Paweł Nakonieczny
/podpis elektroniczny/

 

 

Zał.3

  1. DOCZałącznik nr 1 wzór wniosku o nieodpłatne przekazanie.doc (29,50KB)
  2. DOCZałącznik nr 2 wzór wniosku o darowiznę.doc (31,00KB)
  3. ZIPauto.zip (1,52MB)