Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przekazanie zbędnych składników majątku w 2021

Opole, 2021.12.8

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO
W WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE INSPEKCJI HANDLOWEJ W OPOLU

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 2004 ze zm.) Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu informuje o zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego przeznaczonego do nieodpłatnego przekazania, darowizny lub sprzedaży, wg tabeli 1.

Tabela 1. Wykaz składników majątku ruchomego przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania, darowizny lub sprzedaży na podstawie protokołu komisji ds. oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego w WIIH Opole..

Lp.

Nazwa składnika

Nr inwentarzowy

Wartość inwentarzowa (w zł)

Wartość rynkowa (w zł)

Stan techniczny.

Ocena przydatności  składnika rzeczowego majątku ruchomego

1.

Samochód osobowy

56/4

96 550 zł

8 900 zł

- Marka, model, typ: Volkswagen 2K

   Caddy 2,0 TDI

- Nr rejestracyjny: OP 68865

- Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

- Nr nadwozia VIN :

WV2ZZZ2KZ8X076580

- Rok produkcji: 2007

- Pojemność silnika : 1968 ccm

- Moc silnika: 103  kW

- Przebieg (km): 248 696

- Rodzaj paliwa: olej napędowy

- Badania techniczne: do 18.05.2022r.

- Stan techniczny: adekwatny do przebiegu i okresu eksploatacji.

 1. Zagospodarowanie zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego odbywa się:
 1. zgodnie z § 38 Rozporządzenia przez nieodpłatne przekazanie na czas oznaczony lub nieoznaczony jednostce sektora finansów publicznych lub państwowej osobie prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych,
 2. zgodnie z § 39 Rozporządzenia przez przekazanie w formie darowizny - o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w lit.a - na rzecz:
 • jednostek sektora finansów publicznych lub państwowych osób prawnych, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych;
 • jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, oraz fundacji lub organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych,
 1. zgodnie z §2a ust.2 Rozporządzenia poprzez likwidację - w przypadku nie zagospodarowania składników w sposób określony w lit.a, lit.b oraz lit.c.
 1. Jednostki wymienione w §38 Rozporządzenia, zainteresowane otrzymaniem składników majątku ruchomego wymienionych w niniejszym ogłoszeniu w formie nieodpłatnego przekazania, proszone są o składanie pisemnych wniosków. Wnioski lub oferty, o których mowa powyżej, należy kierować do Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej. Wnioski należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu) lub za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP na adres:  /WIIHOpole/SkrytkaESP   do 17.12.2021 r. do godz. 15.00, do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Opolu, ul. Mickiewicza 1, 45¬367 Opole. Wnioski muszą zawierać:
 1. nazwę, siedzibę i adres jednostki sektora finansów publicznych lub państwowej osoby prawnej występującej o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku
 2. wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego dotyczy wniosek;
 3. oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym;
 4. zobowiązanie do  pokrycia wszelkich kosztów związanych z nieodpłatnym przekazaniem;
 5. uzasadnienie.
 1. Podmioty wymienione w §39 Rozporządzenia, zainteresowane nabyciem składników majątku ruchomego wymienionych w  niniejszym  ogłoszeniu  w formie  darowizny,  proszone  są o składanie pisemnych wniosków. Wnioski lub oferty, o których mowa powyżej należy kierować do Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej. Wnioski należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu) lub za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP na adres:  /WIIHOpole/SkrytkaESP do dnia 17.12.2021 r. do godz.15.00, do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Opolu, ul. Mickiewicza 1, 45¬367 Opole. Wnioski muszą zawierać:
 1. nazwę, siedzibę i adres zainteresowanego podmiotu;
 2. wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;
 3. oświadczenie zainteresowanego podmiotu, że składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym;
 4. zobowiązanie zainteresowanego podmiotu do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny;
 5. wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego przez podmiot wnioskujący o darowiznę;
 6. uzasadnienie, w tym uzasadnienie potrzeb zainteresowanego podmiotu;
 7. na żądanie Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej zainteresowany podmiot przekazuje statut albo inny dokument określający jego organizację oraz przedmiot działalności.

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie zapoznania się ze stanem przedmiotów oraz do kontaktów w sprawie wniosków jest Bożena Kot Główny Księgowy WIIH Opole, tel. 774426471, email

Pisemne wnioski, które wpłyną po terminie pozostaną w aktach sprawy bez otwarcia.

W przypadku, gdy co najmniej dwa podmioty wymienione w §38 ust.1 Rozporządzenia będą zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem, o przydziale składnika majątku ruchomego decydują:

 1. kolejność wpływu wniosku do inspektoratu,
 2. analiza wniosku co do uzasadnionych potrzeb i planowanego sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego przez podmiot wnioskujący,
 3. komisja powołana przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.

W przypadku, gdy co najmniej dwa podmioty wymienione w §39 ust.1 Rozporządzenia będą zainteresowane nabyciem w formie darowizny, o przydziale składnika majątku ruchomego decydują:

 1. kolejność wpływu wniosku do inspektoratu,
 2. analiza wniosku co do uzasadnionych potrzeb i planowanego sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego przez podmiot wnioskujący,
 3. komisja powołana przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.

Odbiór składnika majątkowego następuje po podpisaniu stosownych dokumentów i na koszt podmiotu, któremu zostaną przekazane składniki majątku ruchome.

Załączniki:
PDFOGŁOSZENIE o zbędnych i zużytych składnikach majątku WIIH OPOLE.pdf (165,12KB)
PDFOpinia techniczna VW Caddy.pdf (1,30MB)
DOCZałącznik nr 1 wzór wniosku o nieodpłatne przekazanie.doc (34,50KB)
DOCZałącznik nr 2 wzór wniosku o darowiznę.doc (31,00KB)
ZIPZdjęcia samochodu.zip (2,51MB)


 


Opole, 2021.6.25

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO
W WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE INSPEKCJI HANDLOWEJ W OPOLU

 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, (Dz. U. z 2019 r., poz. 2004 ze zm.) Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu informuje
o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania, dzierżawy lub darowizny.
1. Jednostki budżetowe wymienione w § 38 ust. 1 oraz ust. 2 ww. Rozporządzenia zainteresowane otrzymaniem składników majątku ruchomego wymienionego w załączniku nr 1, w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zawierające:
a) nazwę, siedzibę i adres jednostki,
b) wskazanie składnika majątku ruchomego (nr inwentarzowy, opis), o który występuje jednostka,
c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników oraz praw, lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
d) oświadczenie, że przekazany składnik lub prawo zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym,
e) telefon kontaktowy,
f) uzasadnienie.
2. Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego wymienionego w załączniku, mogą składać pisemne oferty zawierające:
a) dane oferenta - w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek - nazwę, adres siedziby,
b) wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą (nr inwentarzowy, opis),
c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników majątku lub praw, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
d) oferowane ceny za poszczególne składniki majątku ruchomego oraz prawa na dobrach niematerialnych,
e) telefon kontaktowy
3. Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane najmem lub dzierżawą poszczególnych składników majątku ruchomego wymienionego w załączniku, mogą składać pisemne oferty zawierające:
a) dane oferenta - w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek - nazwę, adres siedziby,
b) wykaz składników majątku ruchomego (nr inwentarzowy, opis),
c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników majątku oraz praw lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
c) telefon kontaktowy.
4. Jednostki wymienione w § 39 ust. I ww. Rozporządzenia zainteresowane nabyciem w formie darowizny składników majątku ruchomego wymienionego w załączniku, mogą składać pisemne wnioski zawierające:
a) nazwę, siedziby i adres jednostki,
b) wskazanie składnika majątku ruchomego (nr inwentarzowy, opis), o który występuje jednostka,
c) oświadczenie zainteresowanego podmiotu dotyczące terminu i miejsca odbioru składnika rzeczowego majątku ruchomego, który będzie wskazany w protokole zdawczo-odbiorczym,
d) wskazanie sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego lub prawa na dobrach niematerialnych,
e) zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny,
f) telefon kontaktowy,
g) uzasadnienie, w tym uzasadnienie potrzeb zainteresowanego podmiotu,
h) do wniosku załącza się statut zainteresowanego podmiotu.
Wnioski lub oferty, o których mowa powyżej należy kierować do Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej. Wnioski należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu) do 02.07.2021 r. do godz. 15.30 do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Opolu, ul. Mickiewicza 1, 45¬367 Opole.
Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie zapoznania się ze stanem przedmiotów oraz do kontaktów w sprawie wniosków jest Bożena Kot Główny Księgowy WIIH Opole, tel. 774426471, email kot@opole.wiih.gov.pl
Szczegółowy wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego zawiera załącznik nr 1 opracowany na podstawie protokołu komisji ds. oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego w WIIH Opole, który wraz z ogłoszeniem z 24 czerwca 2021 r. oraz wzorem wniosków o ich nieodpłatne przekazanie lub darowiznę zamieszczone są na BIP WIIH Opole, w zakładce Ogłoszenia.

Załączniki:
PDFOgłoszenie WIIH Opole.pdf (151,17KB)
XLSZałącznik nr 1 wykaz zbędnych i zużytych środków majątku rzeczowego1.xls (100,50KB)
DOCZałącznik nr 2 wzór wniosku o nieodpłatne przekazanie.doc (31,50KB)
DOCZałącznik nr 3 wzór wniosku o darowiznę.doc (69,00KB)