Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Procedura naboru

PROCEDURA NABORU NA STANOWISKA W SŁUŻBIE CYWILNEJ
W WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE INSPEKCJI HANDLOWEJ W OPOLU

Opole 19 marca 2021 r.


Procedura zapewnia obiektywizm w procesie naboru i określa szczegółowe zasady przeprowadzania naboru na stanowiska w służbie cywilnej, zwanego dalej „naborem”, w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Opolu, zwanym dalej „WIIH”, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 265 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 6 Szefa Służby Cywilnej z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej. Nabór do służby cywilnej jest otwarty i konkurencyjny.

§ 1.

1. Decyzję o rozpoczęciu naboru podejmuje Opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, zwany dalej „wojewódzkim inspektorem”. Wojewódzki inspektor może podjąć decyzję z własnej inicjatywy lub na wniosek kierującego komórką organizacyjną, w której zaistniało wolne stanowisko pracy.
2. Naczelnik wydziału lub główny księgowy składa do wojewódzkiego inspektora wniosek o wyrażenie zgody na rozpoczęcie naboru wraz z uzasadnieniem.
3. Obligatoryjnymi etapami naboru jest weryfikacja formalna ofert, test wiedzy oraz rozmowa kwalifikacyjna.
4. Warunkiem ukończenia z wynikiem pozytywnym poszczególnych etapów naboru jest uzyskanie co najmniej 50 % maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów.
5. W celu wyrównania szans w naborze, dla osób ze szczególnymi potrzebami:
a) umożliwia się korzystanie z własnych urządzeń i rozwiązań wspomagających ich pracę (np. pomoc asystenta lub trenera pracy);
b) dostosowuje się materiały używane podczas naboru do ich potrzeb (np. większa czcionka w materiałach drukowanych);
c) zwiększa się czas poszczególnych metod i technik adekwatnie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

§ 2.

1. W przypadku wyrażenia zgody wojewódzkiego inspektora na uruchomienie naboru, treść informacji o naborze ustala naczelnik danego wydziału lub główny księgowy na podstawie opisu stanowiska pracy pod kątem zawartych w nim wymogów w kontekście definicji wymagań niezbędnych oraz pożądanych (dodatkowych) i przekazuje pracownikowi do spraw kadr.
2. Ogłoszenie o naborze przygotowuje pracownik do spraw kadr na podstawie treści informacji, o których mowa w ww. pkt.1 i przedstawia je wojewódzkiemu inspektorowi do akceptacji.
3. Ogłoszenie powinno zawierać elementy określone w ustawie o służbie cywilnej i być zgodne z opisem stanowiska pracy.
4. W ogłoszeniu umieszcza się informacje o sposobie postępowania z ofertami kandydatów po zakończonym naborze.
5. Pracownik do spraw kadr – po zaakceptowaniu ogłoszenia o naborze – zapewnia jego jednoczesną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Biuletynie Informacji Publicznej Inspektoratu, a także zamieszcza je w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Inspektoratu, zachowując jednolitą treść i formę.

§ 3.

Nabór prowadzony jest w siedzibie WIIH lub w innym miejscu, w przypadku, gdy jest to uzasadnione potrzebami organizacyjnymi naboru albo za pomocą elektronicznych środków łączności (np. Internet).

§ 4.

1. Kandydat przystępujący do naboru składa wymagane dokumenty w formie pisemnej bezpośrednio w siedzibie WIIH lub w formie elektronicznej albo drogą pocztową na adres wskazany w ogłoszeniu oraz w terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
2. W razie złożenia dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia w terminie uważa się datę nadania.

§ 5.

1. Nabór przeprowadza Komisja rekrutacyjna do przeprowadzenia naboru, zwana dalej „Komisją”.
2. Komisję powołuje wojewódzki inspektor.
3. W skład Komisji wchodzą:
a) wojewódzki inspektor,
b) naczelnik wydziału, do którego przeprowadzany jest nabór lub główny księgowy,
c) pracownik do spraw kadr,
d) inne osoby wskazane przez wojewódzkiego inspektora.
4. Wojewódzki inspektor jest przewodniczącym komisji.
5. W przypadku, gdy dany członek komisji nie może brać udziału w pracach komisji wojewódzki inspektor może odwołać tego członka komisji. Informację o zmianie składu komisji umieszcza się w protokole z naboru.
6. Sekretarzem komisji jest pracownik do spraw kadr.
7. Sekretarz komisji uczestniczy w posiedzeniach komisji wykonując obsługę organizacyjno-techniczną komisji.
8. Przed przystąpieniem do pracy członkowie komisji otrzymują upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zakresie przeprowadzania naboru.

§ 6.

1. Do zadań Komisji należy w szczególności:
a) ustalenie harmonogramu naboru,
b) przeprowadzenie czynności selekcyjnych, wyłącznie w oparciu o wymagania wynikające z ogłoszenia o naborze oraz z uwzględnieniem progów zaliczeniowych, o których mowa w § 1 pkt 4;
c) zapewnienie wszystkim kandydatom jednakowych warunków uczestniczenia w naborze, w tym w szczególności stosowanie pytań lub zadań
nakierowanych na ocenę tych samych kompetencji, w oparciu o tę samą metodę/technikę naboru, gwarantującą porównywalność uzyskanych
wyników,
d) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru (załącznik – wzór protokołu).

§ 7.

1. Oferty kandydatów gromadzone są przez pracownika do spraw kadr.
2. Po upływie terminu na składanie ofert, określonego w ogłoszeniu o naborze oraz uwzględnieniu czasu niezbędnego na wpłynięcie ofert nadanych w tym terminie, pracownik do spraw kadr przekazuje oferty komisji.
3. Po zapoznaniu się z ofertami kandydatów członkowie komisji składają pisemne oświadczenia o niepozostawaniu z żadnym z kandydatów w takim stosunku, który mógłby budzić wątpliwości co do bezstronności działania członka komisji.

§ 8.

1. Nabór składa się z następujących etapów:
a) selekcji ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
b) sprawdzianu wiedzy,
c) rozmowy kwalifikacyjnej,
d) ustalenia wyniku końcowego pracy komisji oraz wyłonienia lub niewyłonienia kandydatów.

§ 9.

1. Komisja dokonuje selekcji ofert pod kątem spełniania wymagań formalnych.
2. Oferta złożona po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
3. Sekretarz komisji sporządza listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Lista kandydatów zawiera imię i nazwisko kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a także wyniki selekcji odrębnie dla każdej oferty (załącznik - wzór formularza),
4. Komisja po etapie weryfikacji formalnej ofert podejmuje decyzję o dopuszczeniu wszystkich kandydatów spełniających wymagania formalne, wynikające z ogłoszenia, do dalszego etapu naboru - sprawdzianu wiedzy.

§ 10.

Sekretarz komisji z upoważnienia przewodniczącego komisji niezwłocznie powiadamia wszystkich kandydatów o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu do etapu sprawdzianu wiedzy, a kandydatów dopuszczonych do II etapu (sprawdzian z wiedzy) – informuje o terminie i miejscu jego przeprowadzenia.

§ 11.

Kandydaci uczestniczący w poszczególnych etapach prowadzonego naboru informowani są o zasadach dokonywania oceny oraz zaliczenia tych etapów, a także o zasadach kwalifikacji do kolejnego etapu naboru.

§ 12.

1. Sprawdzian z wiedzy składa się z pisemnego testu, obejmującego zakres wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania zadań na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
2. Sprawdzian wiedzy trwa nie dłużej niż 120 minut, przy czym ustala się, że 1 pytanie odpowiada minimum 1 minucie trwania testu, chyba że zachodzi uzasadniona przyczyna przedłużenia czasu np. dla osób ze szczególnymi potrzebami.
3. Wynik sprawdzianu wiedzy określa się punktowo.
4. Za prawidłową odpowiedź przyznaje się 1 punkt, za odpowiedź nieprawidłową albo brak odpowiedzi przyznaje się 0 punktów.
5. Decyzję umieszcza się odrębnie dla każdego kandydata, na formularzu kwalifikacji kandydata, po sprawdzianie wiedzy (załącznik – wzór formularza).
6. Wypełniony formularz załącza się do protokołu.
7. Sekretarz komisji, z upoważnienia przewodniczącego komisji, niezwłocznie powiadamia kandydatów biorących udział w sprawdzianie wiedzy o dopuszczeniu albo o niedopuszczeniu do III etapu naboru (rozmowy kwalifikacyjnej), a kandydatów dopuszczonych także o terminie i miejscu jego przeprowadzenia.

§ 13.

1. Etap rozmowy kwalifikacyjnej ma na celu ocenę spełnienia wymagań niezbędnych i dodatkowych oraz kompetencji miękkich określonych w ogłoszeniu o naborze, które nie zostały zbadane w poprzednich etapach naboru.
2. Przed przystąpieniem do etapu rozmowy kwalifikacyjnej komisja ustala jej przebieg, w szczególności:
a) przygotowuje zestaw pytań lub zadań zadawanych wszystkim kandydatom,
b) określa wagi dla oceny wymagań, o których mowa w ust. 1,
c) ustala kryteria oceny odpowiedzi na pytania, o których mowa w pkt a.
3. Członkowie komisji indywidualnie dokonują ocen odpowiedzi kandydatów.
4. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zamieszczane są na formularzu oceny przez członków komisji. Formularze są wypełniane odrębnie przez każdego członka komisji a następnie są załączane do protokołu (załącznik – wzór formularza).
5. Oceny, o których mowa w ust. 4, przedstawiane są łącznie na formularzu ostatecznego wyniku oceny odpowiedzi kandydatów w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

§ 14.

Komisja sprawdza wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze. Wynik sprawdzenia wymagań dodatkowych umieszcza się, odrębnie dla każdego kandydata, na odpowiednim formularzu (załącznik – wzór formularza).

§ 15.

Po przeprowadzeniu wszystkich etapów naborów, komisja ustala wynik końcowy i wyłania nie więcej niż 5 kandydatów spełniających wszystkie wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe albo nie wyłania kandydatów.

§ 16.

1. Sekretarz, niezwłocznie po zakończeniu pracy komisji sporządza protokół z naboru wraz z dokumentacją odzwierciedlającą wszystkie czynności i zdarzenia mające wpływ na przebieg naboru oraz jego wynik, w tym treści pytań lub zadań oraz kryteria i oceny dokonane w trakcie naboru.
2. Sekretarz, przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi protokół z naboru oraz dokumentację, o której mowa w pkt 1.

§ 17.

1. Na podstawie przekazanego protokołu z naboru wojewódzki inspektor podejmuje decyzję w sprawie wyboru kandydata do zatrudnienia spośród wyłonionych kandydatów.
2. Jeżeli w WIIH wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie kandydatów, o których mowa w ust.1.

§ 18.

1. Wojewódzki inspektor – za pośrednictwem pracownika do spraw kadr – informuje wyłonionych kandydatów o fakcie wyłonienia oraz o decyzji o wyborze kandydata do zatrudnienia.
2. Wyniki naboru niezwłocznie zostają upowszechnione w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Biuletynie Informacji Publicznej WIIH oraz w miejscu powszechnie dostępnym w WIIH. Informacja o wynikach naboru powinna zawierać elementy wskazane w przepisach ustawy o służbie cywilnej.

§ 19.

Nabór na wolne stanowiska w służbie cywilnej w WIIH, spośród pracowników WIIH będących członkami korpusu służby cywilnej, jest naborem wewnętrznym i odbywa się w oparciu o niniejszą procedurę naboru, z wyłączeniem obowiązku publikacji ogłoszenia o wolnym stanowisku w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Biuletynie Informacji Publicznej WIIH. W naborze wewnętrznym poprzestaje się na wywieszeniu ogłoszenia o wolnym stanowisku w miejscu powszechnie dostępnym w WIIH. Treść ogłoszenia jest zgodna z § 2 ust. 3.

§ 20.

1. Po ogłoszeniu wyniku naboru kandydaci biorący udział w naborze mają prawo wglądu do dokumentów zawierających ich indywidualne wyniki z poszczególnych etapów naboru w okresie 3 miesięcy od momentu ogłoszenia wyniku naboru.
2. Udostępnienie dokumentów odbywa się w siedzibie WIIH w obecności pracownika do spraw kadr.
3. Oferty kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru mogą być przez nich odebrane w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty podlegają zniszczeniu.
4. Oferty kandydatów wyłonionych a niezatrudnionych przez wojewódzkiego inspektora podlegają zniszczeniu nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia objęcia stanowiska przez wybranego kandydata.
5. Ze zniszczenia ofert sporządza się szczegółowy protokół.