Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Opolu

 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Opolu, zwanego dalej „wojewódzkim inspektoratem”, określa organizację wewnętrzną i zasady działania wojewódzkiego inspektoratu, zakres działania komórek organizacyjnych wojewódzkiego inspektoratu oraz inne sprawy istotne dla organizacji i funkcjonowania wojewódzkiego inspektoratu.

§ 2

 1. Wojewódzki inspektorat działa na obszarze województwa opolskiego na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1706), rozporządzeń wydanych na podstawie ww. ustawy, innych aktów regulujących działalność Inspekcji Handlowej, statutu wojewódzkiego inspektoratu oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Siedzibą wojewódzkiego inspektoratu jest miasto Opole.
 3. Wojewódzki inspektorat stanowi aparat pomocniczy Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.
 4. Wojewódzki inspektorat działa zgodnie z zarządzeniami, decyzjami, wytycznymi i poleceniami Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zwanego dalej „wojewódzkim inspektorem”, uwzględniającymi kierunki działania i plany opracowane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz potrzeby określone przez Wojewodę Opolskiego.

§ 3

 1. Pracą wojewódzkiego inspektoratu kieruje wojewódzki inspektor przy pomocy zastępcy wojewódzkiego inspektora oraz naczelników wydziałów i głównego księgowego.
 2. Wojewódzki inspektor może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników Inspektoratu, do załatwiania spraw, w tym do podejmowania decyzji w imieniu wojewódzkiego inspektora.
 3. Pracą wydziałów kierują naczelnicy wydziałów, z wyjątkiem Wydziału Budżetowo – Administracyjnego, którym kieruje główny księgowy.
 4. W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1706) w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji Handlowej organem właściwym jest wojewódzki inspektor. Organem wyższego stopnia jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Rozdział 2
Struktura organizacyjna i tryb postępowania

§ 4

W skład wojewódzkiego inspektoratu wchodzą:
1) Wydział Nadzoru Rynku i Usług – NRU;
2) Wydział ds. Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich i Prawno – Organizacyjny – RSKiPO;
3) Wydział Budżetowo – Administracyjny – BA;
4) Sekretariat Stałego Sądu Polubownego – Sekretariat SSP;
5) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
6) Inspektor ds. Obrony Cywilnej;
7) Inspektor Ochrony Danych;
8) Koordynator do spraw dostępności.

§ 5

 1. Przy wojewódzkim inspektorze działa Stały Sąd Polubowny (SSP), zwany dalej „sądem”.
 2. Zasady funkcjonowania sądu określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1356).
 3. Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi wojewódzkiego inspektoratu, o których mowa w ust. 1, rozstrzyga wojewódzki inspektor.
 4. Tryb postępowania organów Inspekcji Handlowej określa ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1706) oraz przepisy wykonawcze do ww. ustawy, a w zakresie nieuregulowanym ustawą i aktami wykonawczymi stosuje się przepisy postępowania administracyjnego oraz przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Rozdział 3
Zasady kierowania wojewódzkim inspektoratem oraz zadania kierownictwa

§ 6

 1. Wojewódzki inspektor sprawuje ogólny nadzór nad działalnością komórek organizacyjnych wojewódzkiego inspektoratu, w tym realizuje zadania przewidziane dla dyrektora generalnego urzędu, określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 265 z późn. zm.).
 2. Wojewódzki inspektor określi, w drodze zarządzenia, szczegółowy podział zadań pomiędzy wojewódzkim inspektorem a jego zastępcą oraz strukturę organizacyjną wojewódzkiego inspektoratu.
 3. Do podpisu i aprobaty wojewódzkiego inspektora zastrzega się dokumentację:
  1) dotyczącą zobowiązań majątkowych i finansowych, jako dysponenta środków budżetowych, po podpisie przez głównego księgowego;
  2) kierowaną do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz do organów administracji rządowej i samorządowej;
  3) dotyczącą planów pracy wojewódzkiego inspektoratu oraz koordynującą jego działania.
 4. Podczas nieobecności wojewódzkiego inspektora jego zadania i kompetencje realizuje zastępca wojewódzkiego inspektora.
 5. Podczas nieobecności wojewódzkiego inspektora i zastępcy wojewódzkiego inspektora, zadania i kompetencje wojewódzkiego inspektora wykonują pracownicy wojewódzkiego inspektoratu pisemnie upoważnieni przez wojewódzkiego inspektora.

§ 7

 1. Pracą komórki organizacyjnej wojewódzkiego inspektoratu kieruje naczelnik, z uwzględnieniem zapisów § 3 ust.3.
 2. Do zadań naczelnika wydziału należy w szczególności:
  1) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad wydziałem;
  2) organizowanie i koordynowanie pracy oraz udzielanie pracownikom wskazówek, porad i pomocy w realizacji zleconych zadań;
  3) stały nadzór nad wykonywaniem obowiązków służbowych przez pracowników, w tym zapewnienie przestrzegania zasady wykorzystywania materiałów i wiadomości uzyskanych w trakcie kontroli tylko do celów służbowych i w sposób nie naruszający przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) i ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 742) oraz innych aktów prawnych;
  4) inicjowanie nowych form i metod pracy;
  5) przedstawianie stanu realizacji zadań bezpośrednim przełożonym;
  6) sporządzanie zakresów czynności, wniosków i ocen dotyczących pracowników wydziału;
  7) wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 265 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych;
  8) sporządzanie sprawozdań z realizacji nałożonych zadań.
 3. Wojewódzki inspektor może, w miarę potrzeby, utworzyć w poszczególnych komórkach organizacyjnych stanowisko odpowiednio:
  1) zastępcy naczelnika wydziału;
  2) kierownika zespołu w przypadku utworzenia zespołu;
  3) samodzielne stanowiska pracy.
 4. Wojewódzki inspektor określi zakres obowiązków zastępcy naczelnika lub kierownika zespołu w opisie stanowiska pracy.
 5. Podczas nieobecności naczelnika wydziału lub gdy stanowisko nie jest obsadzone, pracą komórki organizacyjnej kieruje:
  1) zastępca naczelnika (w przypadku utworzenia stanowiska przez wojewódzkiego inspektora);
  2) pracownik wojewódzkiego inspektoratu pisemnie upoważniony przez wojewódzkiego inspektora.
 6. Postanowienia § 7 ust. 2 mają odpowiednie zastosowanie do głównego księgowego.

Rozdział 4
Zadania wspólne komórek organizacyjnych oraz koordynacja i współdziałanie

§ 8

 1. Wojewódzki inspektor wykonuje zadania na podstawie okresowych planów pracy, podejmując także kontrole nieplanowane, jeżeli wymagają tego okoliczności faktyczne.
 2. Podstawą ustalenia planu pracy są:
  1) kierunki działania Inspekcji Handlowej opracowane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
  2) plany kontroli o znaczeniu krajowym, zatwierdzane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
  3) wnioski Wojewody Opolskiego.

§ 9

Wojewódzki inspektor przy realizacji zadań współpracuje z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie sposobu współpracy organów Inspekcji Handlowej z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów organami administracji rządowej i samorządowej, organami kontroli oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1072).

§ 10

 1. W toku realizacji zadań komórki organizacyjne wojewódzkiego inspektoratu mają obowiązek współdziałania i współpracy ze sobą w celu jak najszybszej ich realizacji.
 2. Zadania realizowane przy udziale kilku komórek organizacyjnych koordynuje komórka wiodąca, której zakres działania obejmuje podstawowy problem będący przedmiotem realizowanego zadania. Komórki współpracujące przygotowują odpowiednie materiały i przekazują je komórce wiodącej do wykorzystania.

Rozdział 5
Zakres działania komórek organizacyjnych wojewódzkiego inspektoratu

§ 11

 1. Do zakresu działania Wydziału Nadzoru Rynku i Usług należy:
  1) prowadzenie działań kontrolnych w zakresie funkcjonowania rynku, oznakowania i prawidłowości obrotu towarów nieżywnościowych;
  2) prowadzenie działań kontrolnych w zakresie funkcjonowania rynku, dyrektyw nowego podejścia, jakości i bezpieczeństwa artykułów nieżywnościowych;
  3) prowadzenie działań kontrolnych inicjowanych na podstawie skarg i informacji o nieprawidłowościach, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania usług świadczonych konsumentom;
  4) współpraca z laboratoriami kontrolno – analitycznymi;
  5) wydawanie w toku kontroli decyzji oraz żądań niezwłocznego usunięcia uchybień porządkowych i organizacyjnych, a także przygotowanie wystąpień pokontrolnych;
  6) realizacja uprawnień z zakresu postępowania karnego w toku prowadzenia kontroli bądź w postępowaniu pokontrolnym w sprawach o wykroczenie, w tym w postępowaniu mandatowym;
  7) przygotowanie wniosków o ukaranie za popełnienie wykroczenia kierowanych do sądów;
  8) współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się problematyką artykułów nieżywnościowych i usług;
  9) opracowanie analiz problemowych i ocen stanu funkcjonowania rynku w świetle prowadzonych kontroli;
  10) rozpatrywanie informacji o nieprawidłowościach dotyczących nieprzestrzegania przepisów regulujących obrót artykułami nieżywnościowymi w jednostkach handlowych.
 2. Do zakresu działania Wydziału ds. Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich i Prawno – Organizacyjnego należy:
  1) w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich:
  a) przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków o pozasądowe rozwiązanie sporów konsumenckich,
  b) prowadzenie spraw z zakresu pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, rejestru prowadzonych spraw oraz sprawozdawczości w tym zakresie,
  c) podejmowanie działań na rzecz podnoszenia świadomości konsumentów,
  d) prowadzenie poradnictwa z zakresu prawa konsumenckiego w ramach ustawowych kompetencji Inspekcji Handlowej,
  e) prowadzenie i udostępnianie konsumentom listy rzeczoznawców ds. jakości produktów i usług oraz przeprowadzanie okresowych analiz działalności rzeczoznawców,
  f) współpraca z rzecznikami konsumentów i innymi organizacjami działającym w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich;
  2) w zakresie prawno – organizacyjnym:
  a) bieżąca pomoc prawna w zakresie realizacji zadań Inspekcji Handlowej,
  b) tworzenie wewnętrznej metodyki pracy wydziałów wojewódzkiego inspektoratu z uwzględnieniem wymogów stawianych przez zmiany aktów prawnych,
  c) kontrola prawidłowości działania i przestrzegania praworządności w postępowaniu kontrolnym i pokontrolnym – w tym w szczególności bieżąca weryfikacja akt z kontroli, ocena zasadności wszczęcia postępowania administracyjnego, kontrola i opiniowanie projektów zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz projektów decyzji,
  d) opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych wydawanych przez wojewódzkiego inspektora,
  e) przygotowywanie upoważnień do działania w imieniu wojewódzkiego inspektora oraz prowadzenie rejestru wydawanych upoważnień,
  f) opracowywanie zbiorczych okresowych planów pracy kontrolnej oraz zbiorczych analiz i informacji z wyników działalności wojewódzkiego inspektoratu,
  g) wewnętrzna kontrola trybu postępowania w sprawach rozpatrywania skarg i wniosków,
  h) opracowywanie odpowiednich dokumentów dla prokuratur, sądów, organów administracji rządowej, UOKiK i innych organów,
  i) prowadzenie szkoleń wewnątrzzakładowych,
  j) weryfikacja pod kątem prawnym: decyzji, postanowień i innych dokumentów w postępowaniu administracyjnym, w oparciu o akta kontroli,
  k) prowadzenie ewidencji aktów prawa wewnętrznego i rejestru decyzji administracyjnych,
  l) podejmowanie działań i prowadzenie spraw związanych z egzekucją administracyjnych kar pieniężnych,
  m) prowadzenie sekretariatu Stałego Sądu Polubownego.
 3. Do zakresu działania Wydziału Budżetowo – Administracyjnego należy:
  1) prowadzenie rachunkowości jednostki;
  2) gospodarowanie funduszem płac oraz innymi przyznanymi środkami finansowymi;
  3) prowadzenie spraw administracyjno – gospodarczych, transportowych, przeciwpożarowych, socjalno – bytowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, pracowniczych;
  4) opracowywanie i realizacja rocznego planu dochodów i wydatków budżetowych;
  5) opracowywanie określonych analiz okresowych i sprawozdań z działalności budżetowo – organizacyjnej;
  6) prowadzenie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
  7) prowadzenie składnicy akt;
  8) prowadzenie sekretariatu wojewódzkiego inspektoratu;
  9) prowadzenie akt osobowych, ewidencji oraz statystyk osobowych z zachowaniem ochrony danych osobowych;
  10) przygotowywanie materiałów oraz wniosków w sprawach osobowych pracowników;
  11) prowadzenie spraw związanych z naborem kandydatów do pracy;
  12) prowadzenie spraw związanych ze służbą przygotowawczą w służbie cywilnej;
  13) prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy i obecności pracowników we współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych;
  14) prowadzenie spraw związanych z badaniami lekarskim;
  15) prowadzenie ewidencji urlopów;
  16) tworzenie i uaktualnianie stanowiska pracy we współpracy z kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych;
  17) koordynacja i nadzór nad realizacją okresowych ocen pracowników;
  18) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi.
 4. Do zakresu działania Sekretariatu Stałego Sądu Polubownego należy:
  1) obsługa postępowań prowadzonych przed Stałym Sądem Polubownym;
  2) współpraca z sądami powszechnymi w zakresie prowadzonych spraw;
  3) opracowywanie analiz i sprawozdań z działalności sądu.
 5. Do zadań pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych należy:
  1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych;
  2) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych;
  3) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych;
  4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
  5) opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej;
  6) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
  7) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
  8) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
  9) przekazywanie odpowiednio ABW lub SKW do ewidencji danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, na podstawie wykazu, o którym mowa w pkt 8;
  10) wykonywanie pozostałych zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 742).
 6. Inspektor ds. Obrony Cywilnej realizuje zadania operacyjne wynikające z przepisów w zakresie obrony cywilnej, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.
 7. Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy:
  1) informowanie wojewódzkiego inspektora oraz pracowników wojewódzkiego inspektoratu o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem (UE) 2016/679, oraz innych przepisów Unii, państw członkowskich lub przepisów krajowych o ochronie danych i doradzanie w tej sprawie;
  2) monitorowanie przestrzegania rozporządzenia (UE) 2016/679, innych przepisów Unii, państw członkowskich lub przepisów krajowych o ochronie danych oraz polityki wojewódzkiego inspektora w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
  3) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych, o której mowa w art. 35 rozporządzenia (UE) 2016/679 oraz monitorowanie jej wykonania;
  4) współpraca z organem nadzorczym ustanowionym na podstawie art. 51 rozporządzenia (UE) 2016/679;
  5) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem;
  6) pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem przysługującym im praw;
  7) prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych gdy ma to zastosowanie zgodnie z art. 30 rozporządzenia (UE) 2016/679.
 8. Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy:
  1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez wojewódzki inspektorat zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1062, z późn. zm.);
  2) w szczególności przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  3) monitorowanie działalności w zakresie zapewniania dostępności usług osobom ze szczególnymi potrzebami.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

§ 12

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 r., po uprzednim zatwierdzeniu przez Wojewodę Opolskiego.
 2. Zmiana treści Regulaminu wymaga trybu wskazanego dla jego ustalenia.