Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przekazanie zbędnych składników majątku w 2021

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO
W WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE INSPEKCJI HANDLOWEJ W OPOLU

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, (Dz. U. z 2019 r., poz. 2004 ze zm.) Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu informuje
o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania, dzierżawy lub darowizny.
1. Jednostki budżetowe wymienione w § 38 ust. 1 oraz ust. 2 ww. Rozporządzenia zainteresowane otrzymaniem składników majątku ruchomego wymienionego w załączniku nr 1, w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zawierające:
a) nazwę, siedzibę i adres jednostki,
b) wskazanie składnika majątku ruchomego (nr inwentarzowy, opis), o który występuje jednostka,
c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników oraz praw, lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
d) oświadczenie, że przekazany składnik lub prawo zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym,
e) telefon kontaktowy,
f) uzasadnienie.
2. Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego wymienionego w załączniku, mogą składać pisemne oferty zawierające:
a) dane oferenta - w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek - nazwę, adres siedziby,
b) wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą (nr inwentarzowy, opis),
c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników majątku lub praw, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
d) oferowane ceny za poszczególne składniki majątku ruchomego oraz prawa na dobrach niematerialnych,
e) telefon kontaktowy
3. Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane najmem lub dzierżawą poszczególnych składników majątku ruchomego wymienionego w załączniku, mogą składać pisemne oferty zawierające:
a) dane oferenta - w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek - nazwę, adres siedziby,
b) wykaz składników majątku ruchomego (nr inwentarzowy, opis),
c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników majątku oraz praw lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
c) telefon kontaktowy.
4. Jednostki wymienione w § 39 ust. I ww. Rozporządzenia zainteresowane nabyciem w formie darowizny składników majątku ruchomego wymienionego w załączniku, mogą składać pisemne wnioski zawierające:
a) nazwę, siedziby i adres jednostki,
b) wskazanie składnika majątku ruchomego (nr inwentarzowy, opis), o który występuje jednostka,
c) oświadczenie zainteresowanego podmiotu dotyczące terminu i miejsca odbioru składnika rzeczowego majątku ruchomego, który będzie wskazany w protokole zdawczo-odbiorczym,
d) wskazanie sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego lub prawa na dobrach niematerialnych,
e) zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny,
f) telefon kontaktowy,
g) uzasadnienie, w tym uzasadnienie potrzeb zainteresowanego podmiotu,
h) do wniosku załącza się statut zainteresowanego podmiotu.
Wnioski lub oferty, o których mowa powyżej należy kierować do Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej. Wnioski należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu) do 02.07.2021 r. do godz. 15.30 do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Opolu, ul. Mickiewicza 1, 45¬367 Opole.
Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie zapoznania się ze stanem przedmiotów oraz do kontaktów w sprawie wniosków jest Bożena Kot Główny Księgowy WIIH Opole, tel. 774426471, email kot@opole.wiih.gov.pl
Szczegółowy wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego zawiera załącznik nr 1 opracowany na podstawie protokołu komisji ds. oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego w WIIH Opole, który wraz z ogłoszeniem z 24 czerwca 2021 r. oraz wzorem wniosków o ich nieodpłatne przekazanie lub darowiznę zamieszczone są na BIP WIIH Opole, w zakładce Ogłoszenia.

Załączniki:
PDFOgłoszenie WIIH Opole.pdf
XLSZałącznik nr 1 wykaz zbędnych i zużytych środków majątku rzeczowego1.xls
DOCZałącznik nr 2 wzór wniosku o nieodpłatne przekazanie.doc
DOCZałącznik nr 3 wzór wniosku o darowiznę.doc